Propozície

 VÝSTAVA POŠTOVÝCH HOLUBOV REGIÓNU SPIŠ

Spišský Štvrtok 9-10 december 2016

 

                                ORGANIZÁTOR A MIESTO KONANIA VÝSTAVY

 

Organizátor: OZ CHPH Spišská Nová Ves v súčinnosti s ZO CHPH Spišský Štvrtok

Miesto konania: Obec Spišský Štvrtok – kultúrny dom  (490007 - 208404)

 

                                                  PROGRAM VÝSTAVY

 

9. december 2016

09,00 – 11,00 hod. - preberanie holubov

12,00 - 14,00 hod. - posudzovanie holubov

14,30 - 17,00 hod. - spracovanie výsledkov

 

10. december 2016

08,00 – 16,00 hod. - výstava prístupná verejnosti – prehliadka výstavy

11,00 - 12,00 hod. - zasadnutie výboru regiónu Spiš

13,00 – vyhlásenie výsledkov regiónu Spiš a výstavy

16,00 - vydávanie holubov

 

 

                            VÝSTAVNÉ KATEGÓRIE A PODMIENKY VÝSTAVY

 

Štandard

  • holub najmenej 2500 km a holubica 2000 km za dva roky 2015 – 2016, umiestnených v 20 % na tratiach od 100 km v konkurencii najmenej 150 ks PH nasadených na pretek a pri účasti najmenej 20 chovateľov, pričom holub v roku 2016 musí mať z tohto limitu najmenej 750 km a holubica 600 km. Holub mláďa a holubica mláďa najmenej 3 závody za rok 2016, umiestnených v 20% na tratiach nad 100 km v konkurencii najmenej 150 ks PH nasadených na pretek a pri účasti najmenej 20 chovateľov.

 

 

Šport za dva roky 2015/2016 (podmienky splnené v rokoch 2015/2016)

                                                 MINIMUM

Kategória

Počet pretekov

holubov

chovateľov

kilometrov

Cien

A od100 do 400 km

10

250

20

1.500

20%

B od 300 do 600 km

8

250

20

2.800

20%

C nad 500 km

6

150

20

3.300

20%

D Allround

od 100-400

od 300-600

nad 500 km

11 spolu

3 až 5

2 až 6

1 až 3

250

250

150

20

20

20

3.500

20%

E Maratón

nad 700 km

4 ceny za 2 roky

250

50

-

20%

 

 

Šport za rok 2016 (podmienky splnené v roku 2016)

F mladé holuby nad 100 km

3

250

20

300

20%

G ESO ročiak nad 100 km

5

250

20

500

20 %

H ESO staré nad 300km

6

250

20

1800

20 %

 

Výkon za rok 2016 (podmienky splnené v roku 2016)

 

Výkon za rok holub

Σ km, ktoré holub nalietal v roku 2016

Podľa stanovených podmienok

20 %

Výkon za rok holubica

Σ km, ktoré holubica nalietala

v roku 2016

20 %

           

 

Vzorec pre výpočet koeficientov

umiestnenie holuba x 1000

 

KATEGÓRIA A, B, C, D, F, G, H = –––––––––––

počet nasadených holubov (max. 5000

 

Kategória E: Rovnaký vzorec bez obmedzenia 5000 nasadených holubov.

Holub, ktorý získa najnižší koeficient je v celkovom poradí prvý.

Výsledok: výsledný koeficient je súčtom jednotlivých koeficientov z pretekov.

 

Vystavovatelia

 

  • OZ CHPH Sabinov, Spišská Nová Ves, Kežmarok, Lip.Mikuláš - vystavia kolekcie po tridsať kusy poštových holubov

 

  • Majster regiónu Spiš, Majstri jednotlivých OZ – vystaví dva kusy poštových holubov

 

Výstavné poplatky

 

 -Náklady spojené s dopravou holubov na výstavu si hradia OZ CHPH.

 -Výstavný poplatok pre OZ CHPH je jednotný 100,- EUR

-Holuby nad stanovený limit 30ks a predajné holuby 3,-Eura / klietka,

-Majster regiónu Spiš – poplatok za klietky neplatí

- víťazi pretekov Regionu Spiš  - bez poplatku

 

Vyhodnotenie v kategórii štandard

 

  • Holuby vystavované v tejto kategórií budú hodnotené podľa medzinárodného štandardu. Posudzovanie urobia traja posudzovatelia. Poradie holubov sa zostaví podľa priemeru hodnotenia holubov tromi posudzovateľmi. Výsledok bude zaokrúhlený na dve desatinné miesta.

 

 

  • Pri rovnosti bodov sa postupuje podľa pravidiel FCI pre posudzovanie a hodnotenie štandardu.

 

  • V prípade, že sa podľa týchto podmienok rozhodnúť nedá, pri rovnosti bodov o poradí rozhodne vrchný posudzovateľ.

 

                                                       

                                                        Ocenenie výstavy

 

VÝSTAVNÉ KATEGÓRIE : Vyhodnotenie

Kategória ŠPORT A bez rozdielu pohlavia 1. – 3. miesto

Kategória ŠPORT B bez rozdielu pohlavia 1. – 3. miesto

Kategória ŠPORT C bez rozdielu pohlavia 1. – 3. miesto

Kategória ŠPORT D bez rozdielu pohlavia 1. – 3. miesto

Kategória ŠPORT E bez rozdielu pohlavia 1. – 3. miesto

Kategória ŠTANDARD holub 1. – 3. miesto

Kategória ŠTANDARD holubica 1. – 3. miesto

Kategória ŠTANDARD mláďa holub 1. – 3. miesto

Kategória ŠTANDARD mláďa holubica 1. – 3. miesto

Kategória ŠPORT F bez rozdielu pohlavia 1. – 3. miesto

Kategória ŠPORT G bez rozdielu pohlavia 1. – 3. miesto

Kategória ŠPORT H bez rozdielu pohlavia 1. – 3. miesto

Výkon za rok 2016 holub 1. – 3. miesto

Výkon za rok 2016 holubica 1. – 3. miesto

Výkon za život holub 1. – 3. miesto

Výkon za život holubica 1. – 3. miesto

Vyhodnotenie výstavných kategórii bude dňa 10.12. 2016 o 14,00 hod., v KD

 

 

PREBERANIE HOLUBOV

 

- dodané holuby musia byť zdravé, o čom bude doklad vyhotovený príslušnou regionálnou veterinárnou a potravinovou správou, nie starší ako 3 dni

- holuby budú dodané v ucelených zásielkach a poverený zástupca OZ CHPH odovzdá spolu s holubmi dvojmo vyhotovený zoznam odovzdaných holubov a veterinárne potvrdenie. Jedna kópia zoznamu bude odovzdávajúcemu potvrdená a vrátená. Po termíne dodané holuby, alebo po termíne zaslané výstavné karty holubov má právo usporiadateľ nevyhodnotiť a nezaradiť holuby do poradia.

- výstavné karty budú vytlačené presne a pravdivo vo všetkých požadovaných rubrikách. V rubrike „dátum preteku“ treba vždy uviesť deň, mesiac, rok. V rubrike „použité výsledky“ treba uviesť, z akých výsledkov bol uvedený pretek. Použité môžu byť iba vopred deklarované výsledky. Výstavné karty budú opatrené pečiatkou OZ CHPH a podpísané zodpovedným funkcionárom , tieto doniesť spolu s holubami. Výstavné karty vyhotoviť v programe www.mypigeons.eu.

- výstavné poplatky musí vystavovateľ uhradiť pred preberaním holubov

- za prevzaté holuby zodpovedá usporiadateľ výstavy. Usporiadateľ výstavy zabezpečuje aj veterinárny dozor

- odovzdanie holubov po ukončení výstavy bude vykonané na základe predloženého potvrdeného dokladu z preberania holubov.

 

                                        VYSTAVNÉ KARTY – ZASIELANIE

 

Výstavné karty vystavovaných holubov musia vystavovatelia v digitálnej podobe zaslať na e-mailovú adresu ZO CHPH Sp.Štvrtok – email:  barabas.vlado@gmail.com  

 

Výstavné karty musia byť zaslané do 20.novembra 2016

 

                                      Kontaktná adresa organizátora

 

Vladimír Barabas 053 14 Spišský Štvrtok 325, tel:0907663610

Vladimír Vernarský 053 14 Spišský Štvrtok 338, tel:0905915936