zápis 12.12.2015

Zápis zo zasadnutia Správnej rady Regiónu Spiš

Miesto : Brezovica

Dátum : 12.12.2015

Prítomní : M.Blahovský, J.Lesnický, V.Vernarský – SNV

D.Dudzik, M.Mesarčík – KK

P.Matalík, L.Hovančík – SB

J.Tisoň, J.Majdiak – LM

 

Program :

1.úvod, zhodnotenie 1.ročníka

2. postrehy jednotlivých zástupcov OZ k činnosti Regionu Spiš v r.2015

3. návrh plánu pre r.2016

4.rôzne

5.záver

 

K bodu 1/

Otvorenie zasadnutia uskutočnil predseda – M.Blahovský, ktorý vyslovil spokojnosť s priebehom pretekovej sezóny napriek nárokom počasia. Poďakoval prítomným funkcionárom za prácu spojenú s koordináciou činnosti „regionu“ a organizácie pretekov. Kriticky sa vyjadril k prvému preteku Chrudim, kde sa posádka auta OZ neskoro dostavila na miesto štartu, ktorý bolo potrebné z dôvodov rizika vysokých teplôt odštartovať v skorých hodinách. Poďakoval organizátorom Reg.výstavy za dobre zorganizovanú akciu.

 

K bodu 2/

Postupne sa vyjadrili jednotliví prítomní.

P.Matalík – spomenul problém s komunikáciou s posádkou auta OZ SB v ranných hodinách čo zapríčinilo oneskorený príchod na miesto štartu, taktiež sa kriticky vyjadril na adresu predsedu OZ KE, ktorý svojím postojom vetuje snahy o uskutočnenie spoločného preteku celého východu SK , čím sa pripravujeme o vyhodnotenie v rámci národného preteku.

L.Hovančík – vo svojom príspevku sa venoval k problému menšej kapacity košov pridelených na pretek Gotha 1 a následnému rozvozu holubov do ďalších NS regionu. Požiadal o refundáciu nákladov spojených s rozvozom. Do budúcna požaduje podrobnú správu prepravcu holubov pre pokladníka a iný spôsob platenia za prepravu.

Taktiež požiadal o preplatenie nákladov spojených s nákupom pohárov pre ocenenie Regionálnych víťazov.

M.Mesarčík – Pohľad väčšiny chovateľov OZ KK je za dodržanie spoločného plánu Regionu tak ako tomu bolo v minulej sezóne.

D.Dudzik – navrhol aby sa pre spoločnú prepravu vyhotovil jeden Protokol o štarte, v ktorom budú uvedené všetky NS jednotlivých OZ a opatrený regionálnou pečiatkou.

J.Majdiak – Z pohľadu OZ Lipt.Mikuláš hodnotí „region“ ako prínos pre chovateľov LM , ktorí si mohli zasúťažiť v silnej konkurencii chovateľov „spoza Tatier“.

J.Tisoň – jedinú výhradu v organizácii videl v rozvoze košov pre ich OZ pre preteky z Gothy.

K bodu 3/

Postupne sa prebrali možnosti pretekov pre jednotlivé dátumy. Podstatou bolo aby sa využila možnosť preloženia, resp. zámeny preteku v prípade zhoršených poveternostných podmienkach. Riziko vysokých teplôt v mesiaci júl a vyhlásenia „Výstrah z teplôt...“, ktoré je zahrnuté do PP SZ.

Uznesenie zo zasadnutia:

  1. Berie na vedomie :

Informáciu o činnosti Regionu Spiš v r.2015

  1. Schvaľuje :
  • Návrh plánu pre pretekovú sezónu 2016
  • Regionálna výstava 2016 sa uskutoční v OZ Spišská Nová Ves
  • Preplatenie výdajov spojených s nákupom ocenenia pre Ľ.Hovančíka
  1. Ukladá
  • Zahájiť jednanie s KDTVR Šariš ohľadom spoločného preteku v závere sezóny – Neubrandenburg resp.Demmin
  1. Zamieta – preplatenie výdajov spojených s prepravou holubov OZ SB do NS pri preteku Gotha 1.

 

Po vyčerpaní programu predseda zasadnutie ukončil. Najbližšie stretnutie bude v mesiaci marec 2016.

 

Zapísal : M.Blahovský

Príloha :

 

Pretekový plán pre sezónu 2016:

 

5.6.2016 Chomutov 1

12.6. 2016 Krajková

19.6. 2016 Gotha 1

3.7.2016 Chomutov 2

10.7. 2016 Gotha 2 + Chrudim

17.7. 2016 Tachov

23.7.2016 NP ( Neubrandenburg resp.Demmin) + Chrudim

 

Bodovanie a súťaže ostávajú podľa sezóny 2015