zápis 12/2016

ÿRegionálne združenie chovateľov poštových holubov  S P I Š ÿ

 

Zápisnica zo schôdze Regionálneho združenia chovateľov  

poštových holubov S P I Š    konanej v Spišskom Štvrtku10.12. 2016

 

 

Prítomní :OZ Spišská Nová Ves: Milan Blahovský, Štefan Zeleňák,

  OZ Kežmarok: Peter Grék, Milan Mesarčík ml.

                   OZ Sabinov: Ľubomír Hovančík, Peter Matalík,

                   OZ Liptovský Mikuláš: Ján Tisoň

Hostia: Daniel Dudzik, P.Želonka (OZ LM), p.Barabas, J. Lesnický (OZ SNV)

 

Program :     1. Otvorenie

                        2.Zhodnotenie sezóny 2016, príprava sezóny 2017.

3. Záver

 

Priebeh rokovania :

 

K bodu 1:Schôdzu otvoril a prítomných privítal predseda správnej rady regiónu Spiš p.

Milan Blahovský.

K bodu 2:A, Predseda  regiónu M. Blahovský:zhodnotil sezónu 2016 a objasnil svoje

                    pocity zo sezóny 2016 i svoje ďalšie funkcionárske smerovanie.

                    Navrhol aby prepravcovia v r.2017 povinne dokladal kamerový záznam

                    ošetrovania a štartu holubov.

B,L. Hovančík: pre rok 2017 bude treba navýšiť cenu za prepravu holubov na

                    SDT, nakoľko súčasný rozpočet je nedostatočný.

 C,  D.Dudzik: priblížil zúčastneným pripravované zmeny podmienok súťažných

                    kategórií v FCI kde :

                    1., bude možná 5% odchýlka v kilometrovom rozpätí jednotlivých  kategórií                                  

                    2., zmenu minimálnej vzdialenosti v kategórii E na 800 km

                    Navrhol aby štatutári regiónu Spiš rokovali s priľahlými regiónmi ohľadom

                    spoločnej prepravy na SDT.

                    Pre sezónu 2017 dohodnúť a stanoviť pravidlá hry pri skracovaní, prekladaní

                    resp. zrušení preteku pre jednotlivých výcvikárov OZ i regiónu.

                    Informoval o rokovaní stredoeurópskeho regiónu, kde bol dohodnutý spoločný

pretek na SDT: Brussel konaný dňa 29.7.2016, ktorý sa stane zrejme

                    v budúcnosti spoločným Katovickým memoriálom.

D, P.Matalík: poukázal na to, že holuby súťažiace v kategórii E musia mať 

                    v  roku 3 možnosti ako E-čkovú kategóriu cez 800 km splniť. Pokiaľ také šance

                    majú holuby v kategóriách A,B,C mali by mať aj v kategórii E.

 E, Po diskusii k pretekom boli dohodnuté nasledovné spoločné preteky v regióne

                    SPIŠ:

                    Stredné trate (ST): posledné 2 stredné trate sezóny -  Přelouč1-2

Dlhé trate (DT): 4x pretek-  Bochov 1-4

                    Super dlhé trate (SDT): 3preteky – Kassel, Schwerin, Brussel

 

Bodovanie pre Majstrovstvo regiónu Spiš:

                    ST: séria 25/7

                    DT: séria 20/6

                    SDT: Kassel, Schwerin 15/5

                    SDT: Brussel 5/2

 

                    Bodovanie pre Majstrovstvo SDT regiónu SPIŠ:

-          pre preteky   Kassel, Schwerin  séria 5/3

-          pre pretekBrussel   séria 5/2

 

Ohodnotenie sezóny 2017:

1.      Víťazi regionálnych pretekov (9 pohárov)

2.      Majstrovstvo regiónu SPIŠ ( pohár za 1., 2., 3. miesto)

3.      Majstrovstvo SDT regiónu SPIŠ (pohár za 1., 2., 3. miesto)

 

 

K bodu 3:

Schôdzu regiónu ukončil predseda správnej rady p.Blahovský

 

 

 

 

V Spišskom Štvrtku10.12.2016

 

 

 

Ing. Peter Grék

tajomník regiónu SPIŠ

 

 

Overovatelia zápisnice: M. Mesarčík, L.Hovančík

 

 

 

Uznesenia  zo  schôdze Regionálneho združenia chovateľov  

poštových holubov S P I Š    konanej v Spišskom Štvrtku 10.12.2016

 

I.                   Správna rada regiónu SPIŠ schvaľuje:       

 

A/ Plán spoločných pretekov regiónu

 

 

 

 

 

V Spišskom Štvrtku 10.12.2016

 

 

 

 

 

                                                                                         Ing. Peter Grék

tajomník regiónu SPIŠ