zápis 12.4.2017

Zápisnica

zo schôdze  členov správnej rady Regiónu Spiš konanej dňa 12. apríla 2017

 

Prítomní:       OZ Kežmarok – M.Mesarčík

                                                  M.Baran

                                                  L.Garamsegy

                        OZ Spišská Nová Ves – M.Blahovský

                                                               V.Vernarský

                        OZ Liptovský Mikuláš – neprítomní

                        OZ Sabinov – J.Rabatín

                                               Ľ.Hovančík

                                               P.Matalík

 

        

Miesto rokovania: Motorest Stanley Spišský Štvrtok

Čas: 18.00 hod.

 

Program rokovania:

1.      Otvorenie

2.      Kontrola plnenia uznesení

3.      Nahlášky počtov holubov na sezónu 2017 jednotlivých OZ

4.      Preprava poštových holubov Regiónu Spiš na sezónu 2017

5.      Rôzne

6.      Záver a uznesenia

 

Rokovanie otvoril p. M.Blahovský  a oboznámil všetkých prítomných s programom schôdze.

 

Priebeh rokovania

K bodu 2:

Kontrolu plnenia uznesení vykonal M.Blahovský. Skonštatoval, že úlohy boli splnené v súlade so všetkými uzneseniami. 

•  Do správnej rady bol doplnený L.Garamsegy z OZ Kežmarok, ako tajomník Regiónu Spiš. 

•  M.Blahovský odôvodnil príčinu zmeny tratí Bochov na Tachov a Chomutov, z dôvodu zrušenia vypúšťacieho miesta Bochov. Po dohode sa budú letieť preteky ako v sezóne 2016.

Pretekový plán Regiónu Spiš na sezónu 2017:

-        04.06.2017 Chomutov 1

-        11.06.2017 Chomutov 2

-        25.06.2017 Gotha 1

-        02.07.2017 Tachov 1

-        09.07.2017 Gotha 2

-        09.07.2017 Přelouč 1

-        16.07.2017 Tachov 2

-        23.07.2017 Schwerin

-        23.07.2017 Přelouč 2

 

K bodu 3:

• Jednotlivé oblastné združenia nahlásili počty PH na jednotlivé preteky Regiónu Spiš.

-        Chomutov 1      3815 ks

-        Chomutov 2      3501 ks

-        Tachov 1           3061 ks

-        Tachov 2           3014 ks

-        Gotha 1             1610 ks

-        Gotha 2             1647 ks + 620 ks OZ Terchová

-        Schwerin  (Reg.Spiš + Šariš)  2744 ks

 

K bodu 4:

• Preprava poštových holubov na Tachov a Chomutov

OZ KK + OZ LM

OZ SNV + OZ SB

• OZ SNV zabezpečí prepravu holubov OZ SB na preteky Chomutov. OZ SB zabezpečí prepravu holubov OZ SNV na preteky Tachov.

• P.Matalík informoval o technickom stave zakúpeného vozidla. Vozidlo spĺňa všetky podmienky prepravy poštových holubov, zároveň skonštatoval, že vozidlo bude plne pripravené na sezónu 2017.

K bodu 5:     

•  Ľ.Hovančík oboznámil prítomných so stavom pokladne.

•  Každé OZ uhradí 100€ na účet Regiónu Spiš.

•  Ľ.Hovančík oboznámil prítomných akým spôsobom majú OZ uhradiť poplatok, aby bol o úhrade doklad.  

  M.Blahovský zdôraznil potrebu video nahrávky pri štarte poštových holubov, pri napájaní a pri kŕmení poštových holubov. Zároveň sa dohodlo, že prepravca zabezpečí 6 ks vreciek krmiva Elpol Bs+ na kŕmenie holubov na super dlhé trate.

• Ak na daný pretek budú hlásiť nepriazeň počasia, zmenu preteku je možné nahlásiť do štvrtka 16.00hod. Ak nastane situácia, že dve OZ budú súhlasiť so štartom alebo s pretekom a dve OZ nebudú súhlasiť so štartom alebo pretekom, potom o samotnej situácii rozhodne predseda Regiónu Spiš. Ak sa holuby dovezú na miesto štartu a nebude možné holuby vypustiť, bude sa s holubmi čakať do nasledujúceho dňa.

 

K bodu 6:

Uznesenia a závery

•  Výpočtari  OZ KK, OZ SNV, OZ SB, OZ LM  nahodiť pretekové plány jednotlivých OZ pre potreby Regiónu Spiš. V pretekových plánoch uvádzať pretek Přelouč letište.

•  V.Vernarský zabezpečí rozpis košov Regiónu Spiš na pretekovú sezónu 2017.

•  Bývalí členovia správnej rady Regiónu Spiš Š.Zeleňák, P.Grék odovzdajú pečiatky novým členom správnej rady L.Garamsegymu a V.Vernarskému(vybavené).

 

 

 

 

V Spišskom Štvrtku, 12.04.2017                                                    Zapísal: L. Garamsegy