zápis 12.6.2017

Zápisnica

z mimoriadnej Správnej rady regiónu Spiš konanej dňa 12. júna 2017

 

Prítomní:        OZ Kežmarok – M.Mesarčík

                                                  M.Baran

                                                  L.Garamsegy

                                                              D. Dudzík

                        OZ Spišská Nová Ves – M.Blahovský

                                                               V.Vernarský

                        OZ Liptovský Mikuláš – neprítomní

                        OZ Sabinov – Ľ.Hovančík

                                               P.Matalík  

Miesto rokovania: Salaš Spišské Podhradie

Čas: 19.00 hod.

 

Program rokovania:

 1. Otvorenie
 2. Mimoriadna situácia prvého preteku Chomutov (4.6.2017)
 3. Rôzne
 4. Záver a uznesenia

 

Prítomných privítal p. M. Blahovský a vysvetlil dôvody zvolania mimoriadnej Správnej rady regiónu Spiš.

 

Priebeh rokovania

K bodu 2:

            Hlavným dôvodom zasadnutia bolo nerešpektovanie stanového času pre štart holubov pre  pretek Chomutov, ktorý sa uskutočnil 4. júna 2017. Z web stránky mypigeons.eu vyplýva, že OZ SNV + OZ SB odštartovali pretek o 6:10 a OZ KK + OZ LM odštartovali pretek o 5:30. Daná skutočnosť je v rozpore s dohodou o spoločnom štarte štyroch OZ Regiónu Spiš.   P. M. Blahovský sa rozhodol vzdať svojej funkcie, ale Správna rada jeho žiadosť zamietla.

            P. Vladimír Vernarský oboznámil prítomných s priebehom a s hlavnými možnými príčinami vyššie uvedeného problému. Z daného dôvodu sa rozhodol zložiť funkciu, čo Správna rada opäť zamietla s ohľadom na skutočnosť, že to bol prvý pretek sezóny a hlavne s ohľadom na jeho dlhoročné skúsenosti a lojalitu pre tento šport.

           

K bodu 3:

Správna rada skonštatovala, že odvolávanie z jednotlivých funkcií je škodné pre ďalší bezproblémový priebeh sezóny.

            Stanovisko k Majstrovstvu regiónu Spiš:

 • OZ SNV + OZ SB nebudú mať pretek Chomutov I., konaný 4.6.2017, započítaný do Majstrovstva regiónu Spiš.
 • Gotha I. nasadzovacie strediská OZ LM – Bobrovec (počet holubov 177, počet boxov - 10)

OZ KK - Poprad-Veľká, Spišská Belá (počet holubov 400, počet boxov - 23)

OZ SNV -  Spišská Nová Ves, Spišské Podhradie (počet holubov 593, počet boxov 35)

OZ SB – Torysa (počet holubov 454, počet boxov 27)

 • Počet holubov na jeden kôš – 17 kusov pre Gothu I.
 • Hlavný koordinátor štartu pretekov Gotha je výlučne p. M. Blahovský.
 • Každá ZO z regiónu Spiš pri preteku nad 700 km je povinná nahlásiť prvé tri doletené holuby pre zatraktívnenie súťaže na web stránke mypigeons.eu
 • Všetky úhrady je potrebné vykonať p. L. Hovančíkovi do 22. júna 2017.
 • Pre zdokumentovanie priebehu ošetrenia holubov a štartu preteku Gotha a Wismar sa OZ Kežmarok zaväzuje zapožičať kameru.

 

 

V Spišskom Podhradí, 12.6.2017                             Zapísal: L. Garamsegy