zápis - 18.6.2018

Zápis zo zasadnutia Regionu Spiš – 18.6.2018 v Sp.Štvrtku

 

Prítomní:

Klonga, Tisoň – LM

Baran,Mesarčík,Timko – KK

Matalik,Hovančík – SB

Blahovský, Vernarský,Duľa, Sagula – SNV

 

Program: 1 – prejednanie prepravy holubov na preteky z Nemecka v sezóne 2018

 

Predseda Regionu oboznámil prítomných so situáciou okolo komplikácií s prepravou holubov a na návrh zástupcov OZ KK sa prijala varianta prepravy použitím prepravnej kabíny ich OZ. Cena za odjazdený km sa odsúhlasila vo výške 0,6 € za km s tým, že povinnosťou prepravcu bude zabezpečiť zvoz holubov v NS Regionu Spiš, ošetrenie a nakŕmenie holubov počas prepravy,zhotovenie záznamu o ošetrovaní holubov a štarte, ktorý predloží predsedovi Regionu na jeho zverejnenie. V prípade nedodržania uvedených skutočností bude riešená iná forma prepravy holubov na ďalšie preteky.

Poplatok za pretek bude prepravcovi vyplatený po úspešnom zvládnutí organizácie preteku poštovou poukážkou v zmysle nižšie uvedených údajov v sume 1,30 € za nahlaseného holuba.

2. – prejednanie organizácie pretekov Regionu Spiš prepravovaných Regionom Sever.

- Nasadzovanie holubov sa uskutoční v NS Poprad – Veľká , na ktoré pripraví výcvikár OZ Kežmarok harmonogram a rozošle na jednotlivé OZ. Štatútari OZ zabezpečia uhradenie poplatku 1 € za nahláseného holuba v zmysle tabuľky uvedenej v zápise https://region-spis-holuby.webnode.sk/kontakt/zapis-21-3-2018/ poštovej poukážky na adresu predsedu Regionu Sever p.Valíčka.

Náklady spojené s nasadzovaním holubov v NS PP-Veľká si hradia jednotlivé OZ samé.

 

NEUBRANDENBURG  23. 6.  2018

 

Základná organizácia (NS)

Prihlásené holuby

Počet boxov

Príchod auta do NS

Odchod auta z NS

Sabinov

454

18,5

21. 6. 2018 - 17.00 hod

19.00

Sp. Podhradie + OZ RS

472+40

21

21. 6. 2018 - 16.00 hod

20.00

Spišská Nová Ves

21. 6. 2018 - 15.10 hod

21.00

Poprad - Veľká

77

3

21. 6. 2018 - 21.40 hod

22.00

Bobrovec

131

5,5

21. 6. 2018 - 22.50 hod

23.00

Spolu:

1174

48

-

-

 

Poznámky:

1/ 1174 holubov : 48 boxov = 24,45 holuba na box

2/ Príchod auta do NS – auto príde zložiť prepravné boxy po ceste do Torysy

3/ V Toryse bude dve hodiny pred odchodom z NS.

4/ Pri príchode auta do NS na zloženie boxov, musí vodiča niekto zodpovedný čakať. V prípade, že nikto nebude čakať auto z NS odíde a boxy nezloží:

 

V

O

D

I

Č

 

Sabinov

Sabinov

Sabinov

Lipt. Mikuláš

Sabinov

Sabinov

Sabinov

Lipt. Mikuláš

Sabinov

Sabinov

Sabinov

Lipt. Mikuláš

Sabinov

Sabinov

Sabinov

Lipt. Mikuláš

Sabinov

Sabinov

Sabinov

Lipt. Mikuláš

Sabinov

Sabinov

Sabinov

LM/SB

 

 

Sp. Nová Ves

Sp. Nová Ves

Sp. Nová Ves

Sp. Nová Ves

SP
RIE
VO
D
CA

Sp. Nová Ves

Sp. Nová Ves

Sp. Nová Ves

Sp. Nová Ves

Sp. Nová Ves

Sp. Nová Ves

Sp. Nová Ves

Sp. Nová Ves

Veľká

Sp. Nová Ves

Sp. Nová Ves

Sp. Nová Ves

Veľká

Sp. Nová Ves

Sp. Nová Ves

Rim.Sobota

Veľká

Sp. Nová Ves

Sp. Nová Ves

Rim.Sobota

 

                                                                       Spracoval: výcvikár OZ CHPH Kežmarok