zápis-21.3.2018

Zápis zo zasadnutia Správnej rady Regionu Spiš – 21.3.2018

 

Miesto konania : - Motorest Sp.Štvrtok

Prítomní :

 • KK – M.Mesarčík , D.Dudzik
 • LM – J.Tisoň, J.Majdiak
 • SN – V.Vernarský, M.Blahovský
 • SB – P.Matalík,Fr.Genčúr

Neprítomní : L.Hovančík – ospr.

 

Program:

 1. úvod
 2. kontrola uznesení z posledného zasadnutia, informácie z obl.konferencií jednotlivých OZ
 3. rôzne – nahlášky holubov, súťaž o majstra Regionu, deklarácia pret.plánov,
 4. záver

 

K bodu 1/ Otvorenie uskutočnil predseda Regionu M.Blahovský, ktorý oboznámil prítomných s programom zasadnutia

 

K bodu 2/ - vzhľadom na neprítomnosť pokladníka Regionu, sa odkladá úloho predložiť fin.správu za rok 2017 na najbližšie zasadnutie

 • zástupcovia jednotlivých OZ sa vyjadrili k priebehom svojich Oblastných konferencií v ohľade ich postoja k Regionálnej spolupráci, vo všetkých vyjadreniach bol vyslovený záujem na udržaní súťaží Regionu a spoločnej výstave.

 

K bodu 3/ - Prítomní prediskutovali formu spoločného vyhodnotenia súťaže o Majstra regionu vzhľadom na rozdielne smery pretekov a neprimerané nahlášky na preteky nad 700 km, ktoré boli dohodnuté na poslednom zasadnutí v Bobrovci. Dohodli sa na novej forme vyhodnotenia Majstrovstvá Regionu Spiš.

 

Nahlášky holubov:

 

Pretek / OZ

SNV

SB

KK

LM

Spolu

Neubrandenburg 1

472

454

77

131

1134

Neubrandenburg 2

455

415

-

-

870

Neubrandenburg 3

459

403

-

-

862

Gotha

48

100

377

138

663

Bad Nenndorf

51

77

338

41

507

Alsfeld

51

81

338

118

588

 

 

Pri deklarácii spoločných pretekov sa bude používať nasledovné označenie

 

Region SNV + SB – R1

Region LM + KK – R3

Region SN+SB+KK+LM – R2

Region Spiš + Region Šariš ( preteky Neubrandenburg ) – NP

 

K bodu 4/ - po vyčerpaní programu sa zasdnutie ukončilo s tým, že najbližšie zasadnutie bude podľa potreby , pred prvým spoločným pretkom nad 700 km príp.po ukončení pretekovej sezóny

 

UZNESENIA

 1. berie na vedomie – informáciu o plnení uznesení zo zasadnutia v Bobrovci
 2. schvaľuje - súťaž o majstra regionu Spiš následovne :

 

Majstrovstvo pozostáva zo súčtu 6 koeficientov získaných na pretekoch deklarovaných ako regionálne na tratiach na národných pretekoch , pričom tie musia byť získané minimálne v dvoch pretekoch nad 700 km a minimálne jeden koef. z toho musí byť z pretekov Bad Nenndorf ,Alsfeld alebo Gotha a 8 koeficientov získaných na pretekoch nad 500 km a tie musia byť získané na minimálne dvoch pretekoch . Koeficienty z pretekov nad 500 km budú použité jedine z R1 resp. R3.

Víťazom sa stáva chovateľ s najnižším súčtom 14 koeficientov získaných na minimálne 4 pretekoch (2 nad 500 km + 2 nad 700 km) organizovaných regionom Spiš resp. R1 a R3.

Ocenených bude prvých 10 chovateľov v poradí Majstrovstva regionu Spiš  pohármi.

Ocenenie víťazov pretekov nad 700 km v rámci regionu Spiš zabezpečí organizátor Regionálnej výstavy – OZ Kežmarok

- poplatok 0,05 € za nasadeného holuba v pretekoch nad 500 km pre potreby vyhodnotenia majstrovstvá regionu resp. víťazov pretekov nad 500 km.

 1. ukladá – výcvikárom OZ v spolupráci s predsedom ŠK SZ pripraviť harmonogram zberu holubov na národné preteky v rámci regionu Spiš.
 2. ruší – poplatok 0,1 € za nasadeného holuba na spoločné preteky

 

 

Zapísal M.Blahovský

Sp.Podhradie – 22.3.2018