Regionálne združenie chovateľov poštových holubov  S P I Š

 

Zápisnica zo schôdze Regionálneho združenia chovateľov  

poštových holubov S P I Š    konanej v Levoči 22.6. 2016

 

 

 

Prítomní :OZ Spišská Nová Ves: Milan Blahovský, Štefan Zeleňák,

  OZ Kežmarok: Peter Grék, Daniel Dudzik

                   OZ Sabinov: Ľubomír Hovančík, Peter Matalík,

                   OZ Liptovský Mikuláš: zástupcovia OZ sa zasadnutia nezúčastnili

 

 

Program :     1. Otvorenie

                        2.PretekKrajková/Chomutov, preprava na zostávajúce SDT

3. Záver

 

Priebeh rokovania :

 

K bodu 1:Schôdzu otvoril a prítomných privítal predseda správnej rady regiónu Spiš p.

Milan Blahovský.

K bodu 2: A, Predseda  regiónu M. Blahovský vysvetlil okolnosti preloženia

pretekuKrajková, ostatní zástupcovia OZ k nemu pridali taktiež svoje vysvetlenie.

 Po menšej rozprave sa dohodli ďalej k preteku nevracať a bolo dohodnuté že

                    tento pretek nebude započítaný do celkového majstrovstva regiónu.

 

                    Pre ďalšie preteky regiónu:

 

3.7.2016

nedeľa

Chomutov 2

10.7.2016

nedeľa

Gotha VCS

10.7.2016

nedeľa

Chrudim

17.7.2016

nedeľa

Tachov

23.7.2016

sobota

Demmin

23.7.2016

nedeľa

Chrudim

02.10.2016

nedeľa

 Chrudim

 

 

bola ustanovená štartovacia komisia (Jury) v zložení: Majdiak, Dudzik, Hovančík

a Zeleňák, ktorej úlohou bude riešiť štarty resp. preloženia a skrátenia pretekov pre

preteky Chomutov 2,Tachov, 3x Chrudim.

 

O štarte preteku Gotha VCS rozhoduje komisia ustanovená Prezídiom resp.

prezidentom SZ.

 

O štarte preteku Demmin rozhodujú pp. Majdiak, Hovančík, Zeleňák a 2 členovia

určení Prezídiom.

 

 

 

B, PretekGotha VCS

 

 • Prepravcom je OZ KK
 • Kontaktovanie štartéra má na starosti p.Dudzik/Dravecký resp. osoba určená Prezídiom 
 • Krmivo zabezpečí OZ Kežmarok
 • Sprievodcu zabezpečí OZ Kežmarok
 • Prepravné náklady za 1km= 0,65 €
 • Hlásenia holubov : prvé holuby hlásiť vlastný výcvikárom. Hlásenie možno realizovať aj priamo na www.mypigeons.sk ku konkrétnemu preteku.
 • Rozpis boxov  a časy odchodov zašle výcvikár OZ KK v predstihu členom regiónu.

 

Rozdelenie boxov na Gotha VCS:

SNV    17 boxov

KK      12 boxov

SB       13 boxov

LM        6 boxov

 

C, PretekDemmin

 

 • prepravcom bude OZ KK
 • štartéra kontaktuje OZ KK
 • krmivo zabezpečí OZ KK
 • sprievodcu zabezpečí OZ KK
 • Rozpis boxov  a časy odchodov zašle výcvikár OZ KK v predstihu členom regiónu.

 

 

 

K bodu 3:

Schôdzu regiónu ukončil predseda správnej rady p.Blahovský

 

 

 

 

V Levoči 22.6.2016

 

 

 

 

 

Ing. Peter Grék

tajomník regiónu SPIŠ

 

 

 

Overovatelia zápisnice: M. Blahovský, L.Hovančík