zápis-22.3.2016

Regionálne združenie chovateľov poštových holubov  S P I Š 

 

Zápisnica zo schôdze Regionálneho združenia chovateľov  

poštových holubov S P I Š    konanej v Spišskom Štvrtku 22.3. 2016

 

 

Prítomní :OZ Spišská Nová Ves: Milan Blahovský, Štefan Zeleňák, p.Barabas

  OZ Kežmarok: Milan Mesarčík ml., Peter Grék, Ján Šoltés, Daniel Dudzik

                   OZ Sabinov: Ľubomír Hovančík, Peter Matalík, Grinč Marián

                   OZ Liptovský Mikuláš: Jozef Tisoň, Jozef Majdiak

                   Hosť: RNDr.Daniel Dudzik

 

Program :     1. Otvorenie

                        2.Príprava sezóny 2016, preprava na DT a SDT

3. Prejednanie návrhu prezídia  ohľadne chovateľov ZO Poprad – Tatry z 

                            OZ  LM

4.Návrh a prijatie uznesení

5. Záver

 

Priebeh rokovania :

K bodu 1:Schôdzu otvoril a prítomných privítal predseda správnej rady regiónu Spiš p. Milan Blahovský.

K bodu 2: A, Predsedovia oblastí regiónu postupne priblížili prítomným priebeh Konferencií OZ a aktuálnu situáciu v jednotlivých OZ. Pozitívne bolo hodnotené                      rozšírenie spolupráce OZ SNV a SB v rámci regiónu R1. Negatívne zase zníženie počtu spoločných pretekov v rámci regiónu R3 (OZ LM a OZ KK), ktoré iniciovali chovatelia patriaci do OZ LM.

Zástupcovia OZ schválili spoločný pretekový plán v regióne Spiš ( v plánoch bude uvádzaný ako R2) nasledovne:

 

5.6.2016

nedeľa

Chomutov 1

12.6.2016

nedeľa

Krajková

19.6.2016

nedeľa

Gotha 1

3.7.2016

nedeľa

Chomutov 2

10.7.2016

nedeľa

Gotha VCS

10.7.2016

nedeľa

Chrudim

17.7.2016

nedeľa

Tachov

23.7.2016

sobota

Demmin

23.7.2016

sobota

 Chrudim

02.10.2016

nedeľa

 Chrudim KP mladé

 

Spoločné preteky v regiónoch R1 a R3 budú uvedené v plánoch jednotlivých OZ CHPH regiónu Spiš.

 

Zároveň zástupcovia OZ nahlásili počty holubov na preteky regiónu nasledovne:

 

Nahlášky

Chomutov 1

Krajková

Chomutov 2

Tachov

Gotha 1

Gotha 2

Demmin

OZ LM

562

450

496

401

183

183

152

OZ KK

868

800

774

773

378

380

355

OZ SNV

1600

1500

1500

1500

603

602

538

OZ SB

900

800

800

650

450

400

350

Spolu:

3930

3550

3570

3324

1614

1565

1395

 

                    Bolo dohodnuté, že prepravcom na DT (Chomutov 1.,2., Krajková a Tachov)

bude OZ Kežmarok pre chovateľov z OZ KK a OZ LM. Prepravcom pre  chovateľov z OZ SNV a OZ SB bude OZ SNV.

                    Prepravca na SDT zatiaľ nebol určený, bude určený na najbližšom zasadnutí Regiónu,pretože bude potrebné preveriť možnosti prepravy ktoré sa regiónu naskytnú  v najbližšom období.

                    Prepravcom v regionálnom preteku mláďat 2.10.2016 bude OZ KK .

                    Cena za nahláseného holuba bola určená nasledovne:

                    DT  -  0,58 €/ks

                    SDT- 1,03 €/ks

 

K bodu 3:Prezídium SZ CHPH požiadalo zástupcov regiónu Spiš doriešiť situáciu okolo chovateľov bývalej ZO Poprad – Tatry, ktorým na návrh Prezídia bola  zrušená oblastným združením Liptovský Mikuláš ich základná organizácia Poprad –Tatry z nasledujúcich dôvodov- viď zápisnica zo zasadnutia Prezídia                 z 10.12.2015:“Pre hrubé a opakované nedostatky, permanentné porušenia Pretekového poriadku SZ CHPH funkcionármi a členmi ZO CHPH Poprad – Tatry a nejasnú i veľmi pohyblivú členskú základňou prezídium SZ CHPH ukladá výboru OZ CHPH Liptovský Mikuláš podľa § 22, odsek 5 Stanov SZ CHPH pripraviť, podať a zdôvodniť návrh na zrušenie ZO CHPH Poprad - Tatry.

Po zrušení organizácie o začlenení zostávajúcich členov ZO CHPH Poprad – Tatry a rozhodnúť podľa §22, odsek 8 Stanov SZ CHPH.

Termín: 28. 02. 2016

Výbor OZ LM nariadenie Prezídia akceptoval a ZO Poprad – Tatry zrušil.

                    Následne dal jednotlivým chovateľom možnosť s dostatočným predstihom nahlásiť ich požiadavku o pridelenie do jednotlivých organizácií v rámci OZ LM.  Túto možnosť chovatelia ZO Poprad – Tatry nevyužili, naviac predložili výboru viaceré verzie evidenčných listov, na ktorých boli uvedení opätovne

                    chovatelia, ktorých prijatie nebolo podporené žiadnou zápisnicou ani prezenčnou listinou...

                    Chovatelia ZO Poprad – Tatry naviac nezaplatili do OZ LM ani členské na rok  2016.

                    Na základe horeuvedeného zástupcovia regiónu sa otázkou týchto chovateľov ani

                    nechceli zaoberať, nakoľko OZ SNV a ani OZ Kežmarok do ktorých sa títo  chovatelia chceli dostať pre nich nemá voľné prepravné kapacity. Zároveň boli presvedčení o tom, že vzniknutú situáciu má riešiť OZ Liptovský Mikuláš vo vlastnej réžii a ak títo chovatelia neakceptujú svoje pridelenie do niektorej  zo základných organizácií v OZ LM, potom v inej OZ  nemajú čo robiť.

                    Na základe iniciatívy prezidenta SZ CHPH p. Dudzika sa nakoniec prijalo podmienené kompromisné ústretové riešenie pre bývalých členov ZO Poprad-Tatry,  ktoré bolo zhrnuté do nasledovných bodov:

1,Chovatelia bývalej ZO Poprad-Tatry si vyrovnajú všetky záväzky voči OZ LM a ak nejaké majú i voči ostatným OZ v regióne Spiš (ide hlavne  o prepravný vozík, klietky, koše, kľúče od buniek v Poprade...) v termíne do 15.apríla 2016  00:00 hod. Kľúče od buniek v Poprade odovzdajú   p. Vladimírovi Božoňovi z OZ KK.

O splnení úlohy bude zástupcov regiónu Spiš informovať predseda OZ LM pán Ján Tisoň.

2, Po splnení bodu 1.,

A, OZ CHPH Kežmarok udelí súhlas k možnosti prijatia Rudolfa Karaffu do OZ SNV a prijme za svojich členov nasledovných chovateľov: Peter Trembáč ( do ZO Poprad-Veľká),Ján HudákJúlius Faško (do ZO Sp.Teplica) 

B, OZ CHPH SNV prijme za svojich členov chovateľov: Rudolf Karaffa, Benjamín Lištiak

C, OZ CHPH L.Mikuláš pridelí chovateľov Jána a Lukáša Ilavských do ZO Spišské Bystré v rámci OZ LM.

 

 Toto rozhodnutie regiónu Spiš je konečné a nemenné.

 

K bodu 5:Schôdzu regiónu ukončil predseda správnej rady p.Blahovský

 

V Spišskom Štvrtku 22.3.2016

 

Ing. Peter Grék

tajomník regiónu SPIŠ

 

Uznesenia  zo  schôdze Regionálneho združenia chovateľov  

poštových holubov S P I Š    konanej v Spišskom Štvrtku 22.3.2016

 

I.                   Správna rada regiónu SPIŠ schvaľuje:       

 

A/ Plán spoločných pretekov regiónu

                    B/ Prepravcov na preteky DT regiónu a regionálneho preteku mladých holubov

                    C/ Postup začlenenia chovateľov bývalej ZO Poprad-Tatry do štruktúr Regiónu

                         Spiš.

 

II.                Správna rada regiónu SPIŠ ukladá :

 

  A/ Spracovať harmonogram zberu a prepravy holubov na preteky DT regiónu Spiš

                 T: 20. 04. 2016                  Z: výcvikári OZ KK a SNV

 

                   B/ Spracovať harmonogram zberu a prepravy holubov na preteky SDT regiónu Spiš

                       T: 10. 06. 2016                     Z: p. Štefan Zeleňák OZ SNV

B/ Uhradiť platby za nahlásené holuby jednotlivých oblastí pokladníkovi regiónu            

                        Ľubomírovi Hovančíkovipoštovou poukážkou na adresu

T: 10. 06. 2015              Z: Predsedovia, pokladníciOZ CHPH regiónu Spiš

V Spišskom Štvrtku 22.3.2016

        Ing. Peter Grék

tajomník regiónu SPIŠ