zápis 24.10.2017

Zasadnutie Správnej rady Regiónu Spiš dňa 24.10.2017

 

Miesto konania : Reštaurácia Arkáda, Levoča

Prítomní:

KK – Milan Mesarčík

SN-M.Blahovský,V.Vernarský,D.Duľa

LM- J.Majdiak,J.Tisoň

SB- Ľ.Hovančík

 

Hostia: -RNDr.Dudzik D.

 

Program :

1.     úvod

2.     regionálna výstava – propozície, program

3.     informácia o výsledkoch Petičnej akcie v OZ SNV

4.     rôzne

5.     záver

 

 

k bodu 1/

 

Otvorenie schôdze uskutočnil M.Blahovský, ktorý privítal funkcionárov a oboznámil ich s programom zasadnutia.

 

k bodu 2/

Zástupcovia OZ Lipt.Mikuláš predložili propozície RV, po výmene názorov ohľadom početnosti kolekcie vystavovaných holubov sa dohodli na ich počtoch ako aj obsadení posudzovateľov štandardných holubov.

 

k bodu 3/

M.Blahovský informoval prítomných o výsledkoch Petičnej akcie chovateľov OZ SNV ohľadom zmeny smerovania pretekov v budúcej sezóne z Poľska. Následne svoj názor k deklarácii pretekového plánu predložili zástupcovia OZ Kežmarok – sú pripravení zaradiť do plánu preteky Gotha a Marburg či Hannover,aj v prípade žeby sa nenašla zhoda v kooperácií. Zástupca OZ Sabinov nemal stanovisko svojho OZ k plánu pre rok 2018. V ich OZ sa týmto bodom oficiálne ešte nezaoberali a vyjadrenia sú iba v rovine teórii. Zástupcovia OZ LM sa prispôsobia pretekovému plánu smerujúcemu na západ. Z Poľska lietať nechcú.

Prítomní sa dohodli, že sa k tomuto bodu definitívne vyjadria po Valnom zhromaždení SZ dňa 25.11.2017.

 

K bodu 4/ - riešila sa problématika stavu pokladne Regionu a stave pohľadávok OZ voči prepravcom ako aj nákup pohárov pre ocenenie úspešných chovateľov a holubov na RV v Bobrovci.

 

K bodu 5/

Po vyčerpaní programu predseda zasadnutie ukončil a prítomným poďakoval za ich čas.

 

Uznesenie

 

Správna rada Regionu Spiš :

 

A/ berie na vedomie – informáciu o výsledkoch Petičnej akcie v OZ SNV

 

B/ schvaľuje

a/ termín, miesto a propozície RV 2017

b/ počet vystavovaných holubov 24 ks v čom bude maximálne 10 štandardných holubov

c/ účasť kolekcií majstrov Regionu Spiš – GM, MM v počte 3 ks bezplatne, 10 víťazov pretekov bezplatne ako aj majstrov OZ v počte 3 ks bezplatne

 

C/ ukladá –

a/ zástupcom OZ podať informáciu o smerovaní pretekov pre budúcu sezónu

Termín: 25.11.2017

b/ predsedovi Regionu Spiš v kooperácii s pokladníkom zabezpečiť ocenenie v rámci regionu na RV

c/ výstavnému výboru OZ LM zabezpečiť ocenenie holubov v jednotlivých kategóriach

 

v Levoči 24.10.2017

 

 

                                                        Milan Blahovský

                                                     predseda Regionu Spiš