zápis-25.2.2017

Zápisnica zo zasadnutia Správnej rady Regionu Spiš konanej dňa 25.2.2017

Miesto konania: Reštaurácia Arkáda Levoča

Prítomní: Milan Blahovský, Peter Matalík, Ľubomír Hovančík, Ján Tisoň, RNDr.D.Dudzik, Radislav Harhovský, Milan Mesarčík ml., Vladimír Mulik, Vladimír Vernarský,Dalibor Duľa,

Program:

1.otvorenie

2.informácie zo zasadnutí Oblastných konferencií  týkajúce sa Regionu Spiš ( ďalej ako RSp)

3.kooptovanie nových členov do Správnej rady RSp

4.pretekový plán RSp

5.rôzne

6.záver

K bodu 1/

Otvorenie ako aj priebeh zasadnutia viedol Milan Blahovský, ktorých prítomných oboznámil s programom zasadnutia. Kedže Správna rada nemala k dispozícii tajomníka resp. zapisovateľa, tak sa ponúkol, že urobí zápis z tohto zasadnutia.

K bodu 2/

Prítomní sa postupne vyjadrili k záverom ich Oblastných konferencií spojených s činnosťou Regionu Spiš v minulom období

M.Blahovský – SNV – OK kladne zhodnotila organizáciu RV v Sp.Štvrtku, vzhľadom na termín konania svojej OK bola vo výhode oproti ostatným OZ v téme tratí nad 700 km ako aj uplatenia tolerancie 5 % pre jednotlivé olympijské kategórie . Podporila zaradenie preteku Schwerin do plánu RSp. Zmenilo sa zloženie výboru OZ a to má vplyv aj na potrebu kooptovania nových funkcionárov do radov RSp. V mimoriadnom bode podmienečne schválila prijatie nezaradených členov do ZO Sp.Štvrtok, ktoré potvrdilo aj zasadnutie Prezídia SZ dňa 18.2.2017 v Nitre.

Ján Tisoň – LM – poučiť sa z nezdaru pri spoločných pretekoch, ktoré sa nepodarilo odletieť ( Krajková, Tachov), OZ zorganizuje Reg.výstavu za rok 2017

L.Hovančík – SB – potrebné riešiť prepravu holubov na SDT ako aj podporiť spoluprácu s Regionom Šariš, funkcionári sa v OZ nemenili.

RNDr.Dudzik – KK – OK navrhuje zaradiť do plánu RS 2 x Schwerin, ich OZ si do plánu pre MOZ zaradilo aj preteky Brusel, informovali o ukončení členstva vo výbore OZ tajomníka RS Ing.Gréka Petra a pre zasadnutia RSp ako nového člena p.Barana.

K bodu 3/

Prítomní sa dohodli na výmene členov Správnej rady RS za tých funkcionároch, ktorí skončili svoju činnosť v OZ, systémom, že noví členovia budú vo funkciách ich predchodcov za každé OZ. Zároveň bola sformovaná štartovacia komisia pre prípad problémových štartov holubov. V prípade nerozhodného stavu pre posúdenie štartu rozhodnutie vydá výcvikár RSp.

 

K bodu 4/

Predseda RSp predložil prítomným návrh pretekového plánu, pri tvorbe ktorého je zohľadnená 5 % tolerancia pre šport.kategórie, ako aj organizácia preteku nad 800 km. Prítomní sa zhodli na pretekovom pláne pre rok 2017.

K bodu 5/

·         Keďže nie sú upresnené nahlášky holubov na SDT, k tomuto sa stretne ešte pred sezónou Správna rada 12.4.2017 o 18:00 hod. v Sp.Štvrtku.

·         Pre potreby ocenenia pretekov a výstavných kategórii, ako aj zvýšené náklady na preteky Schwerin je potrebné mierne navýšiť poplatky za holubov

·         Regionálna výstava RSp sa uskutoční priebežne v termíne 3.12.2017, organizátorom bude OZ Lipt.Mikuláš, Miesto konania a propozície sa oznámia v termíne min.1 mesiaca pred uskutočnením výstavy.

·         Informácia zo zasadnutia Prezídia SZ o doplnení Národného preteku v termíne 23.7.2017 – Schwerin s ocenením 1.-10.miesta

·         Pokladník RSp pripraví do najbližšieho zasadnutia  správu o hospodárení.

·         Prebrala sa možnosť do prepravy holubov na Gothu osloviť OZ Tvrdošín, prípadne aj na Schwerin podľa dohôd o doprave s Regionom Šariš

 

K bodu 6/

Po vyčerpaní bodov programu predseda RSp zasadnutie ukončil.

 

Uznesenie

A-    Berie na vedomie:

Informácie zo zasadnutí Oblastných konferencií jednotlivých členov RSp

 

B-     Schvaľuje:

·         Zloženie Správnej rady následovne:

predseda – Milan Blahovský

Tajomník – funkcionár kooptovaný OZ Kežmarok

Pokladník – Ľubomír Hovančík

Výcvikár – Vladimír Vernarský

·         Štartovaciu komisiu v zložení – Majdiak,Hovančík,Dudzik,Vernarský

·         Kontrolnú komisiu RSp v zložení – Duľa,Tisoň,Matalík,Baran

 

o   Pretekový plán RSp ( v prílohe )

o    organizátora RV RSp – OZ Lipt.Mikuláš

o    cenu za nahlaseného holuba v pretekoch Bochov na 0,05 €, v prípade vyššieho počtu holubov ako bude nahlásená hodnota sa uhradí z počtu nasadených holubov

 

C-    Ukladá

 

·         Výcvikárom OZ predložiť počty nahlásených holubov na preteky Bochov 1-4 ako aj Gotha 1,2 a Schwerin do najbližšieho zasadnutia RSp

Termín : 12.4.2017                                                         zodp:výcvikári OZ

 

·         Výboru OZ Kežmarok menovať zástupcu OZ do funkcie tajomníka RSp

Termín : 12.4.2017                                                         zodp.:predseda OZ KK

 

·         Deklarovať preteky Regionu Spiš podľa dohodnutej deklarácie v pretekových plánoch OZ

Termín: do konca marca 2017                             zodpovední: štatutári OZ

 

·         Na najbližšom zasadnutí RSp predložiť spôsob prepravy holubov na jednotlivé preteky

Termín:12.4.2017                                          zodp: predsedovia OZ

 

Zapísal : Milan Blahovský

Overil: Hovančík ......súhlasím.............

           Harhovský.....súhlasím..............