zápis 6.1.2018

Zápis zo zasadnutia Správnej rady Regionu Spiš zo dňa 6.1.2018

 

Miesto konania – Bobrovec

Prítomní:

M.Blahovský, V.Vernarský,Dal.Duľa – OZ SNV

P.Matalík, Ľ.Hovančík – OZ SB

M.Baran, M.Mesarčík – OZ  KK

Ján Tisoň, Majdiak Jozef – OZ – LM

 

 

Program :

  1. úvod
  2. zhodnotenie sezóny 2017 a riešenie ďalšej budúcnosti fungovania Regiónu Spiš
  3. informácia o stave financovania v Regione Spiš
  4. diskusia
  5. záver

 

 

K bodu 1/

Otvorenie zasadnutia uskutočnil Milan Blahovský, ktorý sa podujal urobiť zápis zo zasadnutia vzhľadom na neprítomnosť tajomnníka Regionu Spiš na zasadnutí. V krátkosti naznačil vývoj v OZ SNV a SB ohľadom smerovania pretekov v sezóne 2018 a vyslovil potrebu zachovania Regionu Spiš a podporu organizátorovi nasledujúcej spoločnej výstavy, ktorá sa uskutoční pod gesciou OZ Kežmarok.

 

K bodu 2/ Prítomní sa postupne vyjadrili k spoločným pretekom v rámci Regionu Spiš a dohodli sa na spoločnej súťaži o majstra Regionu Spiš.

 

K bodu 3/ pokladník p.Hovančík skonštatoval, že výdaje spojené s ocenením a organizáciou spoločnej výstavy boli pokryté výberom poplatkov z nahlásených holubov na trate nad 500 km a zostatok v pokladni je 124,73 €.

 

K bodu 4/ p.Duľa navrhol aby sa letel spoločný pretek regionu Bochov a Walcz. Tento návrh nebol prijateľný pre OZ KK a LM. Taktiež ako predseda revíznej komisie požiadal o predloženie chodu financií za rok 2017.

Vl.Vernarský navrhol vyplatiť odmenu p.Blahovskému za prácu spojenú s výpočtami pre region.

M.Blahovský následne poďakoval za návrh a vzdal sa ponúkanej odmeny v prospech Regionu.

Prítomní skonštatovali, že organizátori Regionálnej výstavy v Bobrovci odviedli dobrú prácu za čo im patrí poďakovanie.

Dohodli sa najbližšom stretnutí 20.3.2018 v Spišskom Štvrtku, kde sa uzavrú konečné verzie a deklarácie pretekových plánov.

 

K bodu 5/ Po vyčerpaní programu zasadnutia schôdzu predseda  Regiónu Spiš ukončil.

 

UZNESENIE zo zasadnutia Správnej rady Regionu Spiš

 

1./berie na vedomie – informáciu o financovaní ocenení a výdajov Regionálnej výstavy

 

2./schvaľuje – a) spoločné preteky Regionu Spiš pre rok 2018 následovne :

 

23.6.2018 – Neubrandenburg

  8.7.2018 – Gotha

15.7.2018 – Bad Nenndorf

29.7. -  Alsfeld

 

b) sériu 5/2 – 100/1/1  pre bodovanie pretekov Regionu Spiš

 

c) organizáciu Regionálnej výstavy za rok 2018 pre OZ Kežmarok

d) úhradu poplatku 0,1 € za každého nahláseného holuba na spoločné preteky regionu Spiš

 

e) úhradu poplatku 150  € pre organizátora Reg.výstavy s tým, že z tejto čiastky bude použité 50 €

na krytie ocenenia súťaže majstrovstvá OZ a víťazov pretekov

3./ukladá – pokladníkovi Regionu Spiš predložiť správu hospodárenia za rok 2017 na najbližšie stretnutie - marec 2018

 

zapísal : Milan Blahovský