Zápis - 7.3.2015

 

Zápisnica zo zakladajúcej schôdze Regionálneho združenia chovateľov  poštových holubov  S P I Š  konanej v Spišskom Štvrtku 7. 3. 2015

 

 

Prítomní : OZ Spišská Nová Ves: Milan Blahovský, Štefan Zeleňák

                   OZ Kežmarok:     Milan Mesarčík ml., Peter Grék

                   OZ Sabinov:         Peter Matalík, Ĺubomír Hovančík

                   OZ Liptovský Mikuláš: Jozef Tisoň, Klonga Jaroslav

                   Hosť:                    RNDr.Daniel Dudzik

 

Program :    

1. Otvorenie

 2. Oboznámenie so závermi konferencií jednotlivých OZ

 3. Návrh spoločného pretekového plánu

 4. Založenie regionálneho združenia chovateľov poštových holubov SPIŠ, schválenie Štatútu a podpísanie Zakladacej listiny regiónu SPIŠ

5.Nahlásenie požiadaviek na prepravu holubov, návrh prepravy, návrh cien  za prepravu holubov.

6. Súťaže regiónu Spiš, ocenenie súťaží, regionálna výstava

7. Ustanovenie Správnej rady regiónu SPIŠ, voľba predsedu, tajomníka, výcvikára a pokladníka.

 8. Ustanovenie Kontrolnej komisie regionálneho združenia SPIŠ, voľba                             predsedu kontrolnej komisie.   

   9. Rôzne

 10.Návrh a prijatie uznesení

                      11. Záver

 

Priebeh rokovania :

K bodu 1: Schôdzu otvoril a prítomných privítal predseda OZ SNV p. Milan Blahovský.

                   Za overovateľov zápisnice boli určení  – Milan Blahovský a Ľubomír Hovančík.

K bodu 2:Jednotliví predstavitelia oblastných združení priblížili priebeh rokovaní svojich 

                   oblastných konferencií a objasnili názory vlastných chovateľov na vytvorenie 

                   spoločného regiónu a ich požiadavky a očakávania od spoločnej spolupráce.

 • OZ SNV a OZ Sabinov vzniesli požiadavku vyplývajúcu z ich konferencií, aby posledný pretek sezóny bol pretek cez 800 km. Preto bol jednohlasne odsúhlasený ako posledný pretek sezóny pretek Wismar so sobotným štartom 25.7.2015 a zberom holubov vo štvrtok 23.7.2015.
 • OZ Sabinov vznieslo požiadavku na zmenu pôvodne dohodnutých pretekov ST Přelouč 1-3 na pretek Pardubice resp. Chrudim, nakoľko preteky z Přelouča sú pre chovateľov z ZO Sabinov už čistou strednou traťou. Pre OZ LM sú ale preteky z Chrudimu pre 1/3 oblasti zase len krátkou traťou. Po dlhšom rokovaní bolo nakoniec dohodnuté, že z pôvodne plánovaných 3 pretekov z Přelouča sa uskutočnia pre celý región SPIŠ (R1)len 2 preteky s miestom štartu v meste Chrudim ( 12.7.2015 a 27.7.2015).
 • Predstavitelia OZ Sabinov zároveň tlmočili zúčastneným požiadavku zakotvenú v uznesení z ich konferencie, podľa ktorej ku koncu roku 2015 bude OZ Sabinov žiadať región KDTVR Šariš o ich prijatie do regiónu Šariš.

K bodu 3   : Návrh spoločného pretekového plánu Regiónu SPIŠ bol nakoniec schválený

                    v tejto podobe:

                    14.06.2015  Chomutov 1(DT1)

                    21.06.2015Tachov 1 (DT2)

                   28.06.2015Gotha 1           (SDT1)

                    05.07.2015 Chomutov 2             (DT2)

12.07.2015  GOTHA 2 – VCS    (SDT2)

                    12.07.2015 Chrudim                   

                    19.07.2015  Tachov 2                   (DT3)

                    25.07.2015  Wismar                   (SDT3)

                    25.07.2015  Chrudim

                    Pomenovanie skratiek v rámci regiónu SPIŠ:

                    R1= Región SPIŠ=OZ SNV+OZ KK+OZ SB+OZ LM=R2+R3

                    R2=OZ SNV+OZ SB

                    R3=OZ KK+OZ LM

Pretekový plán ST a SDT bude na nasledujúce 4 roky nemenný. O možnej zmene  môže rozhodnúťSprávna rada regiónu Spiš, len pokiaľ táto zmena bude

                    vyvolaná požiadavkami SZ CPH ohľadom zmien v národných pretekoch resp. zmien v podmienkach Majstrovstiev Slovenska, Intermajstrovstva a FCI, resp. z titulu vyššieho princípu.

K bodu 4:Po oboznámení sa prítomných predstaviteľov štyroch oblastných združení so Štatútom  regionálneho združenia chovateľov poštových holubov SPIŠ a Zakladajúcou listinou tohto regiónu boli tieto ustanovujúce dokumenty regiónu  SPIŠ  zúčastnenými slávnostne podpísané a po skopírovaní budú rozposlané 

                    na jednotlivé oblastné združenia a SZ CHPH k zaevidovaniu.

 

K bodu 5: Jednotlivé OZ nahlásili predbežné požiadavky na prepravu na preteky regiónu  nasledovne:

 

 

DT Chom 1

Tachov 1

Chom 2

Tachov 2

SDT Gotha 1

Gotha VCS

Wismar

           SNV

2500

2500

2500

2500

553

557

500

              KK

1014

990

970

969

443

447

434

             SB

800

650

750

600

320

350

280

             LM   

697

600

606

511

251

256

199

        Spolu:

5011

4740

4826

4580

1567

1610

1413

KK+SB+LM:

2511

2240

2326

2080

 

 

 

 

                    Po oboznámení sa s prepravnými prostriedkami, ich kapacitnými možnosťami  a záujmom o prepravu na jednotlivé preteky bolo dohodnuté nasledovné:

 • OZ SNV prepraví svoje holuby na preteky DT vo vlastnej réžii.
 • OZ Kežmarok prepraví vo svojej nadstavbe s vozíkom na preteky DT (Chomutov 1,2, Tachov 1,2) aj oblasti OZ Sabinov a OZ L.Mikuláš.

OZ Sabinov bude mať NS v Toryse, OZ LM v Poprade a v L.Mikuláši.

OZ SNV a OZ Kežmarok podľa predpretekovej dokumentácie.Cena prepravy stanovená na 0,55€ za 1 holuba. Podmienkou prepravy je včasné doručenie boxov do miesta košovania (NS) cca 3 hodiny pred odchodom prepravného vozidla z NS, zabezpečenie a preukázanie napájania holubov počas prepravy a pred štartom.

Otvorený dohode je posledný pretek Tachov 2, kde by podľa počtu nasadzovaných holubov pripadala do úvahy možnosť použiť na prepravu prepravné vozidlo OZ SNV pre celý región, pokiaľ by to jeho kapacita a technický stav dovoľovala.

 • Prepravca na preteky z Nemecka bude vybratí dodatočne podľa rozhodnutia správnej rady na základe ponuky prepravcov p.Duľu s jeho prepravným vozíkom resp. p. Adámka s vozidlom OZ Sabinov. Cena prepravy stanovená na 1€/1 holuba. Podmienkou prepravy je včasné doručenie boxov do miesta košovania (NS) cca 3 hodiny pred odchodom prepravného vozidla z NS, zabezpečenie a preukázanie napájania a kŕmenia holubov počas prepravy a pred štartom.
 • Harmonogram prepravy a zberu bude prepravcami zverejnený na stránke regiónu Spiš a bude doručenývýcvikárovi a predsedovi regiónu do 15.4.2015.
 • Úhrada poplatkov za preteky bude uskutočnená pokladníkovi regiónu do 10.6.2015.
 • Pre potreby zabezpečenia ekonomického chodu regiónu bolo rozhodnuté, že jednotlivé oblasti odvedú so spoločnej pokladne regiónu sumu 0,03€ za každého nasadeného holuba na DT a SDT .

K bodu 6: Po vzájomnej dohode boli dohodnuté nasledovné súťaže regiónu Spiš:

 

1.,Majstrovstvo dlhých tratí regiónu Spiš

Vyhodnotí sa z pretekov Gotha 1, Gotha 2 a Wismar.

                             Súťažné družstvo:          5/3100 bodov/ klesanie1bod/1%

                             (Z prvých 5 holubov na KL bodujú prvé 3 doletené holuby).

 

                         2.,Majstrovstvo regiónu Spiš

Vyhodnotí sa z pretekov Chomutov 1, Tachov 1,Chomutov 2, Tachov 2,  Gotha 1, Gotha 2, Chrudim 12.7., Wismar a Chrudim 25.7.

 

                              Súťažné družstvá a bodovanie:

                              Chrudim 2x                                     25/7     60 bodov/1 bod/1%

                              Chomutov 2x, Tachov 2x                 20/6      80 bodov/1 bod/1%

                               Gotha 1, Gotha 2, Wismar            15/5      100 bodov/1 bod/1%  

 

                     Ocenenie súťaží nasledovne:

 

                     1.,  Víťazi regionálnych pretekov budú ocenení pohárom za 1.miesto v preteku.

                     2.,  Majstrovstvo dlhých tratí regiónu Spiš– ocenení budú prví traja

                           chovatelia v celkovom hodnotení pohárom.

                     3.,  Majstrovstvo regiónu Spiš– ocenení budú prví traja

                           chovatelia v celkovom hodnotení pohárom.

K bodu 7:   Na základe Štatútu regionálneho združenia SPIŠ a v súlade so zakladacou listinou

                   regiónu SPIŠ bola zvolená Správna rada regiónu SPIŠa funkcie v nej

rozdelené nasledovne:

 

                   Predseda:   Milan Blahovský OZ SNV

                   Tajomník:  Peter Grék               OZ KK

                   Výcvikár:   Štefan Zeleňák         OZ SNV

                   Pokladník:  Ľubomír Hovančík  OZ SB

                   Člen:           Peter Matalík           OZ SB

                   Člen:           Milan Mesarčík ml. OZ SB

                   Člen:           Ján Tisoň                 OZ LM     

                   Člen:           Jozef Majdiak          OZ LM

K bodu 8:   Na základe Štatútu regionálneho združenia SPIŠ a v súlade so zakladacou listinou  regiónu SPIŠ bola zvolená Kontrolná komisia regionálneho združenia SPIŠ   a funkcie v nej rozdelené nasledovne:

 

                   Predseda:   Vladimír Vernarský  OZ SNV

                   Člen:          František Jacenko     OZ KK

                   Člen:          Jozef Harhovský       OZ LM

                   Člen:          Ján Matvija               OZ SB

K bodu 9:  Rôzne

 • predstavitelia OZ L.Mikuláš vysvetlili prítomným okolnosti prestupov niektorých členov v rámci pôsobnosti ich oblasti ako reakciu na listy p. J.Ilavského a B.Lištiaka adresované predstaviteľom OZ KK, OZ SNV a OZ Sabinov.Predstaviteľom OZ Liptovský Mikuláš bolo doporučené riešenie tejto kauzy vo vlastnej réžii podľa Stanov SZ CHPH.
 • predstavitelia OZ L.Mikuláš  oboznámili prítomných s trestom, ktorí v súvislosti s činnosťou v NS Svit v rámci ZO Poprad-Tatry v roku 2014 udelili pre sezónu 2015 a 2016.

Tento trest zverejnený v zápisnici OZ LM z 28.12.2014 v bode 3 : „Zákaz lietania na súradnice N 49-3-46 E 19-59-4, parcelné čísla 21,1 nepodmienečne po dobu 2 rokov“ bude región akceptovať v plnej miere.

Potrestanie jednotlivých holubov podľa bodu 3c nasadených na preteky v sezóne 2014 však pre problémy s dokazovaním vlastníctva, ich nezaradením do registra trestov na SZ CHPH  i problematickej kontrole týchto holubov akceptované regiónom nebude a tieto holuby môžu byť nasadzované v rámci pretekov regiónu.

 • Plánovaného školenia výcvikárov v Nitre 28.3.2015 sa zúčastnia pri spoločnej preprave: p.Dudzik, Rabatin, Grék, Zeleňák, Majdiak. Zber uskutoční p.Rabatin po trase SB, SNV, Poprad, LM.

K bodu 11: Schôdzu regiónu ukončil predseda správnej rady p.Blahovský, poďakoval prítomným za ústretový prístup k rokovaniu a vyjadril presvedčenie že spoločná spolupráca prinesie v ďalších rokoch aj športové zviditeľnenie chovateľov tohto regiónu v celoslovenskom meradle. Najbližšia schôdza regiónu bude ešte pred  prvým spoločným pretekom.

 

 

 

V Spišskom Štvrtku 7. marca 2015

 

 

Ing. Peter Grék

tajomník Regiónu SPIŠ

 

Overovatelia zápisnice:

Milan Blahovský: ....................................................................

 

Ľubomír Hovančík:     ...............................................................

 

 

Uznesenia  zo zakladajúcej schôdze Regionálneho združenia chovateľov  

poštových holubov S P I Š    konanej v Spišskom Štvrtku 7. 3. 2015

 

 

 1. Zakladajúca schôdza regiónu SPIŠ schvaľuje a potvrdzuje:

 

A, Štatút regionálneho združeniachovateľov poštových holubov SPIŠ

B, Zakladaciu listinu o založení regionálneho združenia chovateľov poštových

holubov SPIŠ

C,Správnu radu regiónu SPIŠ  a funkcie v nej rozdelené nasledovne:

 

 Predseda:   Milan Blahovský      OZ SNV

 Tajomník:  Peter Grék                OZ KK

Výcvikár:   Štefan Zeleňák         OZ SNV

 Pokladník:  Ľubomír Hovančík  OZ SB

Člen:           Peter Matalík           OZ SB

 Člen:           Milan Mesarčík ml. OZ SB

Člen:           Ján Tisoň                 OZ LM     

Člen:           Jozef Majdiak          OZ LM

 

                   D, Kontrolná komisia regionálneho združenia SPIŠ

                        a funkcie v nej rozdelené nasledovne:

 

                        Predseda:   Vladimír Vernarský  OZ SNV

                        Člen:          František Jacenko     OZ KK

                        Člen:          Jozef Harhovský       OZ LM

                        Člen:          Ján Matvija               OZ SB

 

 1.    Správna rada regiónu SPIŠ schvaľuje:       

 

A/ Pretekový plán regiónu SPIŠ na rok 2015 s tým, že miesta štartov budú po  dobu najbližších 4 rokov pre preteky DT a SDT nemenné s možnou výnimkou

                        podľa textu v zápisnici.

B/ Poplatok na účely chodu regiónu bude získaný z poplatku za nasadeného  holuba na preteky DT a SDT v rámci regiónu Spiš vo výške 0,03 € za 1

                        nasadeného holuba.

C/ Súťaže a ocenenie súťaží regiónu SPIŠ (viď text zápisnice)

D/ Poplatok za nasadeného holuba na preteky DT= 0,55€, na SDT 1,00 € .

E/ Štartéra pretekov regiónu SPIŠ výcvikára regiónu p. Štefana Zeleňáka.

V prípade  nepriaznivého vývoja počasie bude spolupracovať pri rozhodovaní  o štarte preteku s výcvikármi jednotlivých oblastí regiónu SPIŠ.

F/ Ako usporiadateľa najbližšej regionálnej výstavy OZ Sabinov.                       

                        Poplatok za kolekciu je stanovený na 100 €.

 

 1. Správna rada regiónu SPIŠ  berie na vedomie:

 

A/ Informáciu zástupcov OZ Sabinov o požiadavke zakotvenej v uznesení z ich konferencie, podľa ktorej ku koncu roku 2015 bude OZ Sabinov žiadať región KDTVR Šariš o ich prijatie do regiónu KDTVR  Šariš.

B/Informáciu o treste v OZ L.Mikuláš (podľa znenia v texte zápisnice).

 

 1. Správna rada regiónu SPIŠ ukladá :

 

  A/ Spracovať harmonogram zberu a prepravy holubov na preteky regiónu Spiš

                              T: 15. 04. 2015                            Z: Výcvikári dotknutých  OZ CHPH

 

B/ Uhradiť platby za nahlásené holuby jednotlivých oblastí pokladníkovi regiónu   Ľubomírovi Hovančíkovi

T: 10. 06. 2015                          Z: Predseda, pokladník OZ CHPH

 

C/ Zhotoviť web stránku regiónu

T: 30.3.2015                                    Z: M.Blahovský

 

D/ Pretekový plán regiónu zaslať na SZ CHPH

            T: 31.3.2015   Z: Štefan Zeleňák, výcvikár regiónu

 

                   E/ Dodržiavať nariadenie Správnej rady regiónu SPIŠ, podľa ktorej môžu  chovatelia oblastných združení zoskupených do regiónu SPIŠ nasadzovať svoje  holuby na preteky len v rámci nasadzovacích stredísk vlastného oblastného združenia.

                                    T: trvalý a stály                Z: vedúci NS, predsedovia a výcvikári oblastí

 

               F/ Skontrolovať presnosť zadania súradníc svojich chovateľov, aby neskôr  nevznikali pochybnosti o hodnovernosti výsledkov pretekov.

                 T: 10.5.2015                     Z: výcvikári oblastí, predsedovia OZ

 

                    G/ Zaplatiť zálohu na pokrytie počiatočných nákladov regiónu vo výške 50€ za  každé OZ pokladníkovi regiónu.

                                    T: 15.03.2015                  Z: pokladníci OZ CHPH regiónu  

 

           H/ Nechať zhotoviť 5 pečiatok regiónu s očíslovaním, ktoré dostanú predseda, tajomník, výcvikár, pokladník a člen správnej rady p.Majdiak z OZ LM.

                                    T: 20.3.2015                    Z: pokladník regiónu

 

                   CH/ Nahodiť výpočtárom jednotlivých OZ CHPH regiónu SPIŠ pretekové plány  do výpočtového programu pre výsledky poštových holubov mypigeons.eu

                                     T: 10.3.2015                   Z: výpočtár OZ, predseda OZ       

 

 

 

V Spišskom Štvrtku 7. 03. 2015

                                                                Ing. Peter Grék

                                                            tajomník regiónu SPIŠ