Zápisnica zo schôdze Regionálneho združenia chovateľov poštových holubov S P I Š 

  konanej v Levoči 9. 6. 2015

 

 

Prítomní :OZ Spišská Nová Ves: Milan Blahovský, Štefan Zeleňák

  OZ Kežmarok: Milan Mesarčík ml., Peter Grék

                   OZ Sabinov: Ľubomír Hovančík

                   OZ Liptovský Mikuláš: Jozef Tisoň, Klonga Jaroslav

                   Hosť: RNDr.DanielDudzik

 

Program :     1. Otvorenie

                        2. Kontrola uznesení

                        3. Príprava sezóny 2015, preprava na SDT

4. Rôzne

5.Návrh a prijatie uznesení

  6. Záver

 

Priebeh rokovania :

K bodu 1:Schôdzu otvoril a prítomných privítal predseda správnej rady regiónu Spiš p.Milan Blahovský.

K bodu 2:Kontrola uznesení – termín platby za regionálne preteky nebol dodržaný, schôdza stanovila nové termíny pre zaplatenie poplatkov viď. Uznesenie.

K bodu 3: A, Predseda regiónu priblížil prítomným doterajší priebeh pretekovej sezóny  v oblastiach regiónu. Na základe predpokladaných vysokých teplôt, možných prívalových dažďov a krupobitia dňa 14.6.2015 bol daný návrh na skrátenie  preteku Chomutov v tomto termíne. Nakoniec bolo dohodnuté, že pretek

Chomutov sa poletí 12.7.2015 a pretek Chrudim, ktorý sa mal letieť v tomto termíne sa poletí v nedeľu 14.6.2015. Rozhodnutie o zmene pretekov bolo

                    jednohlasne schválené. Výpočtári jednotlivých OZ upravia pretekové plány  svojich OZ v programe mypigeons.eu

B, Preprava na SDT- prepravca p.DaliborDuľa akceptoval všetky požiadavky Regiónu Spiš na prepravu na SDT (0,65€ za km, kŕmenie a napájanie holubov,

                    rozvoz boxov po NS, video z ošetrovania a štartu holubov), preto bol počtom  hlasov 3:1 (proti OZ SB) schválený ako prepravca regiónu Spiš na sezónu 2015.

                    Rozpis boxov a časový rozpis zberu pripraví výcvikár regiónu p.Š.Zeleňák a bude vyvesené na stránke regiónu https://region-spis-holuby.webnode.sk

Prvé napájanie holubov pri preprave na DT a SDT bude vždy v Bobrovci (OZ  LM).

K bodu 4:Platby do regiónu s termínom do 15.6.2015:

  A, všetky OZ zaplatia poštovou poukážkou na adresu pokladníka regiónu p.Hovančíka poplatok 0,03€ za nahláseného holuba na preteky DT

 B, sumu 1,03€ za nahlásené holuby na preteky SDT (Nemecká)

 C, OZ KK a OZ SNV sumu 50€ za vstupný poplatok

K bodu 6:Schôdzu regiónu ukončil predseda správnej rady p.Blahovský

 

V Levoči  9. júna 2015

 

Ing. Peter Grék

tajomník regiónu SPIŠ

 

 

Uznesenia  zo  schôdze Regionálneho združenia chovateľov  

poštových holubov S P I Š    konanej v Levoči 9. 6. 2015

 

 

 

  1.   Správna rada regiónu SPIŠ schvaľuje:       

 

A/ Zmenu pretekového plánu - pretek Chomutov plánovaný na 14.6.2015 sa        

                         poletí dňa 12.7.2015. V termíne 14.6.2015 sa poletí spoločný regionálny

                         pretek na ST – pretek Chrudimpôvodne plánovaný na 12.7.2015.

 

                    B/ Prepravcu na preteky SDT regiónu Spiš – p. Dalibor Duľa, Olcnava

 

 

  1. Správna rada regiónu SPIŠ ukladá :

 

  A/ Spracovať harmonogram zberu a prepravy holubov na preteky SDT regiónu

Spiš

                 T: 20. 06. 2015                  Z: p.Štefan Zeleňák OZ SNV

 

B/ Uhradiť platby za nahlásené holuby jednotlivých oblastí pokladníkovi regiónu            

                        Ľubomírovi Hovančíkovipoštovou poukážkou na adresu

T: 15. 06. 2015              Z: Predsedovia, pokladníciOZ CHPH regiónu Spiš

 

C/ Zaplatiť zálohu na pokrytie počiatočných nákladov regiónu vo výške 50€ za  každé OZ pokladníkovi regiónu.

                                    T: 15.06.2015                  Z: pokladníci OZ CHPH KK a SNV

 

 

 

 

V Levoči 9. júna 2015

 

 

 

 

 

                                                                                         Ing. Peter Grék

tajomník regiónu SPIŠ