Regionálna výstava - HUNCOVCE- 1.12.2018

 

Regionálna výstava poštových holubov sa bude konať v dňoch 30. novembra – 1. decembra 2018 v priestoroch výstaviska BISTRA STOP HUNCOVCE.

 

 

ORGANIZÁTOR VÝSTAVY

 

Výstavu organizuje ZO CHPH Huncovce na základe poverenia výboru OZ CHPH Kežmarok

 

 

PROGRAM VÝSTAVY

 

30. novembra 2018  ( piatok )          

 

14,00  - 16,00 hod.     -  preberanie holubov

16,30  - 19,30 hod.     -  posudzovanie holubov

19,45  - 21,30 hod.     -  zostavenie poradia štandardných holubov

 

1. decembra 2018 ( sobota )           

 

08,00  - 16,00 hod.        -  prehliadka výstavy

12,30                            - zasadnutie výboru regiónu

13,30  - 15,00 hod.        -  vyhlásenie výsledkov výstavy

                                    -  ocenenie víťazov regionálnych pretekov

                                    -  ocenenie prvých 3 chovateľov 

                                       v MAJSTROVSTVE REGIÓNU SPIŠ

16,00                             -  vydávanie holubov

 

 

 
   
 

 

 


VÝSTAVNÝ VÝBOR

 

 

Predseda výstavného výboru                 Michal Petrášek

Výstavné priestory, klietky                    Peter Žrobek, Ján Džurňák

Preberanie  výdaj holubov                     D. Dudzik, Surma, Pavliga, Rušin

Pokladník výstavy                                 Peter Kušnirák    

Výstavný katalóg, výstavné karty          Ján Dudzik

Kontrola vstupov, služba                       Rušin, Benko, Baran

Usporiadateľská služba                         Pavliga, Lang, Kredatus, Surma

Zostavenie poradia št. holubov              D. Dudzik, J. Dudzik, P. Grék              

 

          

POSUDZOVATELIA

 

 

Posudzovatelia                                    - Jakubčák, Grék, Juházy

 

 

VÝSTAVNÉ KATEGÓRIE A PODMIENKY VÝSTAVY

 

 

  Štandard         

 

-  holub najmenej 2500 km a holubica 2000 km za dva roky 2017 – 2018, umiestnených v 20 % na tratiach od 100 km v konkurencii najmenej 150 ks PH nasadených na pretek a pri účasti najmenej 20 chovateľov, pričom holub v roku 2018 musí mať z tohto  limitu najmenej 750 km a holubica 600 km. Holub mláďa a holubica mláďa najmenej 3 závody za rok 2018, umiestnených v 20% na tratiach nad 100 km v konkurencii najmenej 150 ks PH nasadených na pretek a pri účasti najmenej 20 chovateľov.

 

 

 

  Šport za dva roky 2017/2018 (podmienky splnené v rokoch 2017/2018)

 

 

 

MINIMUM

Kategória

Počet pretekov

holubov

chovateľov

kilometrov

Cien

A od100 do 400 km

10

250

20

1.500

20%

B od 300 do 600 km

8

250

20

2.800

20%

C nad 500 km

6

150

20

3.300

20%

D Allround

 od 100 do 400 km

 od 300 do 600 km

 nad 500 km

11 spolu

3 až 5

2 až 6

1 až 3

 

250

250

150

 

20

20

20

 

 

3.500

20%

E Maratón

 nad 700 km

4 ceny za 2 roky

 

250

20

-

20%

 

 

 

  Šport za rok 2018 (podmienky splnené v roku 2018)

 

 

F mladé holuby              nad 100 km

3

250

20

300

20%

G  ESO ročiak               nad 100 km

5

250

20

500

20 %

H   ESO staré holuby    nad  300  km

6

250

20

1800

20 %

 

Pri všetkých športových kategóriách platí tzv. 5% tolerancia vzdialeností.

 

  Výkon za rok 2018 (podmienky splnené v roku 2015)

 

 

Výkon za rok holub

Σ km, ktoré holub nalietal v roku 2018

Podľa stanovených podmienok

20 %

Výkon za rok holubica

Σ km, ktoré holubica nalietala

v roku 2018

20 %

 

 

 

             Vzorec pre výpočet koeficientov

                                        

 

 

                                                                        umiestnenie holuba x 1000

KATEGÓRIA  A, B, C,  D,  F, G, H   =  –––––––––––––––––––––––––––––––––

                                                          počet nasadených holubov  (max. 5000)

 

Kategória E:  Rovnaký vzorec bez obmedzenia 5000 nasadených holubov.

Holub, ktorý získa najnižší koeficient je v celkovom poradí prvý.

Výsledok: výsledný koeficient je súčtom jednotlivých koeficientov z pretekov.

 

 

 

 

                Vystavovatelia

- OZ CHPH                         Reprezentačná kolekcia OZ CHPH – 30 holubov, ľubovoľná, holuby dodané nad uvedenou hranicou budú umiestnené mimo kolekcie

- Majster regiónu                Tri kusy poštových holubov

- ZO CHPH V OZ Kežmarok           Po 5 kusov holubov. Z týchto holubov sa vyberie  kolekcia OZ Kežmarok

 

 

 

 

                Výstavné poplatky

 

 

 

 

-   Náklady spojené s dopravou holubov na výstavu si hradia OZ CHPH.

-   Výstavný poplatok pre OZ CHPH je  jednotný  150,- EUR, z čoho minimálne 1/3 sa  

    použije na ocenenie víťazov výstavy a majstrovstva regiónu.

-   Štandardné holuby nad stanovený limit 30ks  - 5,-Eura/ks.

-   Výkonné holuby nad stanovený limit 30ks  - 3,-Eura/ks.

-   Predajné holuby klietka (bez dokladania) - 3,-Eura/ks.  

-   Majster regiónu výstavný poplatok neplatí

-   ZO CHPH v pôsobností OZ CHPH Kežmarok -6,-Eura/-5 členná kolekcia

 

 

 

 

 
   
                Vyhodnotenie v kategórii štandard

 

 

-  Holuby vystavované v tejto kategórií budú hodnotené podľa medzinárodného štandardu. Posudzovanie urobia traja posudzovatelia.  Poradie holubov sa zostaví podľa  priemeru hodnotenia holubov tromi posudzovateľmi. Výsledok bude zaokrúhlený na dve desatinné miesta.

-  Pri rovnosti bodov sa postupuje podľa pravidiel FCI pre posudzovanie a hodnotenie štandardu.

- V prípade, že sa podľa týchto podmienok rozhodnúť nedá, pri rovnosti bodov o poradí rozhodne vrchný posudzovateľ.

 

 

 

                   Ocenenie

 

 

VÝSTAVNÉ KATEGÓRIE                                                                                 Vyhodnotenie

 

Kategória  ŠPORT     A                          bez rozdielu pohlavia                 1. – 3. miesto

Kategória  ŠPORT     B                          bez rozdielu pohlavia                  1. – 3. miesto

Kategória  ŠPORT     C                          bez rozdielu pohlavia                  1. – 3. miesto

Kategória  ŠPORT     D                          bez rozdielu pohlavia                  1. – 3. miesto

Kategória  ŠPORT     E                          bez rozdielu pohlavia                1. – 3. miesto

Kategória  ŠTANDARD                          holub                                                      1. – 3. miesto

Kategória  ŠTANDARD                          holubica                                      1. – 3. miesto

Kategória  ŠTANDARD mláďa               holub                                                      1. – 3. miesto

Kategória  ŠTANDARD mláďa               holubica                                      1. – 3. miesto

Kategória  ŠPORT     F                          bez rozdielu pohlavia                 1. – 3. miesto

Kategória  ŠPORT     G                          bez rozdielu pohlavia                  1. – 3. miesto

Kategória  ŠPORT     H                          bez rozdielu pohlavia                 1. – 3. miesto

Výkon za rok 2014                                 holub                                          1. – 3. miesto

Výkon za rok 2014                                 holubica                                    1. – 3. miesto

 

Majstrovstvo REGIÓNU SPIŠ                          Ocenení budú: 1. – 10.. chovateľ v poradí

 

Ocenenia výstavných kategórií a majstrovstva regiónu zabezpečuje organizátor výstavy.

 

Ocenenia v NP a pretekov kategórie DT zabezpečujú organizátori pretekov z príplatku na dopravu, ktorý bol určený na ocenenie.

 

                Preberanie holubov

 

 

-   dodané holuby musia byť zdravé, o čom bude doklad vyhotovený príslušnou regionálnou veterinárnou a potravinovou správou, nie starší ako 3 dni

-   holuby budú dodané v ucelených zásielkach a poverený zástupca OZ CHPH odovzdá spolu s holubmi dvojmo vyhotovený zoznam odovzdaných holubov a veterinárne potvrdenie. Jedna kópia zoznamu bude odovzdávajúcemu potvrdená a vrátená. Po termíne dodané holuby má právo usporiadateľ nevyhodnotiť.

Zoznam (výstavné karty) vystavovaných holubov musí byť e-mailom zaslaný organizátorom výstavy do 24. novembra 2018 na adresu: dudzko@gmail.com

Ak vystavovateľ bude zasielať zoznam musí byť uvedené:

1. výstavná kategória – 2. meno vystavovateľa – 3. dosiahnutý výkon vo výstavnej kategórii (overený)

Vystavovateľ, ktorý do uvedeného termínu nezašle výstavné karty holubov, alebo aspoň zoznam holubov s príslušnými výkonmi nebude uvedený v katalógu!!!

-   výstavné karty budú vytlačené presne a pravdivo vo všetkých požadovaných rubrikách. V rubrike „dátum preteku“ treba vždy uviesť deň, mesiac, rok. V rubrike „použité výsledky“ treba uviesť, z akých výsledkov bol uvedený pretek. Použité môžu byť iba vopred deklarované výsledky (nie interné). Výstavné karty budú opatrené pečiatkou OZ CHPH a podpísané zodpovedným funkcionárom

-   výstavné poplatky musí vystavovateľ uhradiť pred preberaním holubov

-   za prevzaté holuby zodpovedá usporiadateľ výstavy. Usporiadateľ výstavy zabezpečuje aj veterinárny dozor

-   odovzdanie holubov po ukončení výstavy bude vykonané na základe predloženého potvrdeného dokladu z preberania holubov.

 

 

 

          

 OBČERSTVENIE A PREDAJ

 

 

- Občerstvenie pre účastníkov výstavy zabezpečí prevádzka BISTRA STOP

- Predaj chovateľských pomôcok a potrieb zabezpečí Ing. Jaroslav Seliga.

- Cena vstupenky a katalógu: 3 + 2 Eura

 

V Huncovciach  30. 10. 2018

 

 

                                                                                                           Michal Petrášek

                                                                                                predseda výstavného výboru