Propozície

 VÝSTAVA POŠTOVÝCH HOLUBOV REGIÓNU SPIŠ

Bobrovec 6.1 2018

                                ORGANIZÁTOR A MIESTO KONANIA VÝSTAVY

 

Organizátor: OZ Liptovský Mikuláš- ZO Bobrovec

Miesto konania: Obec Bobrovec– kultúrny dom 

 

                                                  PROGRAM VÝSTAVY

5.1 2018 piatok

08,00 – 11,00 hod. - preberanie holubov

12,00 - 14,00 hod. - posudzovanie holubov

 6.1 2018 sobota

08,00 – otvorenie výstavy

11,00 - 12,00 hod. - zasadnutie výboru regiónu Spiš

13,00 – 14.00 vyhlásenie výsledkov regiónu Spiš a výstavy

14.00-15.00 tombola

16.00 výdaj PH

 

 

                            VÝSTAVNÉ KATEGÓRIE A PODMIENKY VÝSTAVY

 Štandard

  • holub najmenej 2500 km a holubica 2000 km za dva roky 2016 – 2017, umiestnených v 20 % na tratiach od 100 km v konkurencii najmenej 150 ks PH nasadených na pretek a pri účasti najmenej 20 chovateľov, pričom holub v roku 2017 musí mať z tohto limitu najmenej 750 km a holubica 600 km. Holub mláďa a holubica mláďa najmenej 3 závody za rok 2017, umiestnených v 20% na tratiach nad 100 km v konkurencii najmenej 150 ks PH nasadených na pretek a pri účasti najmenej 20 chovateľov.

 

Šport za dva roky 2016/2017 (podmienky splnené v rokoch 2016/2017)

                                                 MINIMUM

Kategória

Počet pretekov

holubov

chovateľov

kilometrov

Cien

A od100 do 400 km

10

250

20

1.500

20%

B od 300 do 600 km

8

250

20

2.800

20%

C nad 500 km

6

150

20

3.300

20%

D Allround

od 100-400

od 300-600

nad 500 km

11 spolu

3 až 5

2 až 6

1 až 3

250

250

150

20

20

20

3.500

20%

E Maratón

nad 700 km

4 ceny za 2 roky

250

50

-

20%

 

 

Šport za rok 2017 (podmienky splnené v roku 2017)

F mladé holuby nad 100 km

3

250

20

300

20%

G ESO ročiak nad 100 km

5

250

20

500

20 %

H ESO staré nad 300km

6

250

20

1800

20 %

 

Výkon za rok 2017 (podmienky splnené v roku 2017)

 

Výkon za rok holub

Σ km, ktoré holub nalietal v roku 2016

Podľa stanovených podmienok

20 %

Výkon za rok holubica

Σ km, ktoré holubica nalietala

v roku 2017

20 %

 

 

 

 

 

 

 

Vzorec pre výpočet koeficientov

 umiestnenie holuba x 1000

KATEGÓRIA A, B, C, D, F, G, H = –––––––––––

počet nasadených holubov (max. 5000)

 

Kategória E: Rovnaký vzorec bez obmedzenia 5000 nasadených holubov.

Holub, ktorý získa najnižší koeficient je v celkovom poradí prvý.

Výsledok: výsledný koeficient je súčtom jednotlivých koeficientov z pretekov.

 

Vystavovatelia

  • OZ CHPH Sabinov, Spišská Nová Ves, Kežmarok, Lip.Mikuláš - vystavia kolekcie po 24 poštových holubov (maximálne 10 ks štandardných holubov)

·         Majster regiónu Spiš - 3 ks  poštových holubov

  • Majster superdlhých tratí regionu Spiš - 3 ks  poštových holubov

·         Majstri jednotlivých OZ – vystavia po 3 ks poštových holubov

·         Školský holubník Sp.Podhradie a Kvačany - vystavia po 3 ks poštových holubov

 

Výstavné poplatky

  -Náklady spojené s dopravou holubov na výstavu si hradia OZ CHPH.

 -Výstavný poplatok pre OZ CHPH je jednotný 100,- EU

- Majster regiónu Spiš – poplatok za klietky neplatí

- víťazi pretekov Regionu Spiš  - bez poplatku

- Školský holubník Sp.Podhradie 

 

Vyhodnotenie v kategórii štandard 

  • Holuby vystavované v tejto kategórií budú hodnotené podľa medzinárodného štandardu. Posudzovanie urobia traja posudzovatelia. Poradie holubov sa zostaví podľa priemeru hodnotenia holubov tromi posudzovateľmi. Výsledok bude zaokrúhlený na dve desatinné miesta.

·         Pri rovnosti bodov sa postupuje podľa pravidiel FCI pre posudzovanie a hodnotenie štandardu.

·         V prípade, že sa podľa týchto podmienok rozhodnúť nedá, pri rovnosti bodov o poradí rozhodne vrchný posudzovateľ.

                                                       

                                                        Ocenenie výstavy

 

VÝSTAVNÉ KATEGÓRIE : Vyhodnotenie

Kategória ŠPORT A bez rozdielu pohlavia 1. – 3. miesto

Kategória ŠPORT B bez rozdielu pohlavia 1. – 3. miesto

Kategória ŠPORT C bez rozdielu pohlavia 1. – 3. miesto

Kategória ŠPORT D bez rozdielu pohlavia 1. – 3. miesto

Kategória ŠPORT E bez rozdielu pohlavia 1. – 3. miesto

Kategória ŠTANDARD holub 1. – 3. miesto

Kategória ŠTANDARD holubica 1. – 3. miesto

Kategória ŠTANDARD mláďa holub 1. – 3. miesto

Kategória ŠTANDARD mláďa holubica 1. – 3. miesto

Kategória ŠPORT F bez rozdielu pohlavia 1. – 3. miesto

Kategória ŠPORT G bez rozdielu pohlavia 1. – 3. miesto

Kategória ŠPORT H bez rozdielu pohlavia 1. – 3. miesto

Výkon za rok 2017 holub 1. – 3. miesto

Výkon za rok 2017 holubica 1. – 3. miesto

 

Vyhodnotenie výstavných kategórii bude dňa 6.1 2018 o 14,00 hod., v KD

 

 

PREBERANIE HOLUBOV

 

- dodané holuby musia byť zdravé, o čom bude doklad vyhotovený príslušnou regionálnou veterinárnou a potravinovou správou, nie starší ako 3 dni

- holuby budú dodané v ucelených zásielkach a poverený zástupca OZ CHPH odovzdá spolu s holubmi dvojmo vyhotovený zoznam odovzdaných holubov a veterinárne potvrdenie. Jedna kópia zoznamu bude odovzdávajúcemu potvrdená a vrátená. Po termíne dodané holuby,  má právo usporiadateľ nevyhodnotiť a nezaradiť holuby do poradia.

- výstavné karty budú vytlačené presne a pravdivo vo všetkých požadovaných rubrikách. V rubrike „dátum preteku“ treba vždy uviesť deň, mesiac, rok. V rubrike „použité výsledky“ treba uviesť, z akých výsledkov bol uvedený pretek. Použité môžu byť iba vopred deklarované výsledky. Výstavné karty budú opatrené pečiatkou OZ CHPH a podpísané zodpovedným funkcionárom , tieto doniesť spolu s holubami. Výstavné karty vyhotoviť v programe www.mypigeons.eu.

- výstavné poplatky musí vystavovateľ uhradiť pred preberaním holubov

- za prevzaté holuby zodpovedá usporiadateľ výstavy. Usporiadateľ výstavy zabezpečuje aj veterinárny dozor MUDR.Vladimír Majer

- odovzdanie holubov po ukončení výstavy bude vykonané na základe predloženého potvrdeného dokladu z preberania holubov.

 

                                       

 

Zoznam vystavovaných holubov musia vystavovatelia v digitálnej podobe zaslať na e-mailovú adresu jan.anna@azet.sk

 

Zoznam vystavovaných PH musia zaslať do 15.12 2017

 

                                      Kontaktná adresa organizátora

 Jozef Majdiak 0902332419

Ján Tisoň 0904383821